ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβαλλον

H εταιρεία μας θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.
Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.
Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων μέσα από τον έλεγχο:
 1. Της διάθεσης των στερεών απορριμμάτων
 2. Των υγρών αποβλήτων
 3. Της χρήσης των χημικών καθαριστικών

  Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων μέσω:
 1. Των ετήσιων ανασκοπήσεων
 2. Της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
 3. Δέσμευση για συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις
 4. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων
 5. Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 7. Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Κοινωνια

H Φιλανθρωπία και ο Εθελοντισμός αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της εταιρικής μας κουλτούρας.
Η οικονομική και υλική συμβολή, αλλά και η έμπρακτη συμπαράσταση μέσω των υπηρεσιών μας, στηρίζει διάφορα  ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στο ολοένα και πιο δύσκολο έργο τους, πρεσβεύοντας την αισιοδοξία και τις ανθρώπινες αξίες στη σύγχρονη κοινωνία.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι προτεραιότητα της εταιρείας και μια συνέχεια των αξιών της εταιρείας για συμμετοχή των εργαζομένων στους στόχους και την εξέλιξή της.
Η εταιρεία επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να συμβάλλουν στην επιτυχία της.

Οι εργαζόμενοι της μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα τους να οργανώνουν, να προάγουν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.
Η διοίκηση της εταιρίας μας είναι αυτή που αναλαμβάνει την διαχείριση και την ανανέωση της πολιτικής ποιότητας που διέπει την επιχείρηση.
Μέσω συνεχών ελέγχων και αναλύσεων, τα μέλη της διοίκηση της εταιρίας επιβλέπουν την καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητας για την εξυπηρέτηση των στόχων του οργανισμού και δουλεύουν καθημερινά για την βελτίωση της.
Βασικός μας στόχος είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.
Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα σχόλια των πελατών μας για τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν, τα οποία θα διορθωθούν άμεσα με ταχύτατες και αποτελεσματικές κινήσεις.

Στόχος μας είναι να πρωτοπορήσουμε στον χώρο του καθαρισμού χώρων και της παροχής υπηρεσιών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας στους εργασιακούς χώρους τους, εστιάζοντας στην δημιουργία σεβασμού που αποπνέει το εργασιακό περιβάλλον προς εκείνους και έμμεσα στους πελάτες τους.
Για το λόγο αυτό η διοίκηση παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εκπλήρωση όλων των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής, όπως και για την βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας της επιχείρησης.
Η διοίκηση γνωστοποιεί την πολιτική ποιότητας σε όλους τους εργαζομένους της εταιρίας με στόχο την εξοικείωση τους με ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες λειτουργίας της εταιρίας και την καθοδήγηση τους στον χώρο δράσης.