ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαχείριση εγκαταστάσεων - Τι είναι το Facility Management?

Διαχείριση εγκαταστάσεων, θα διαπιστώσει κανείς ότι έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες για τον ορισμό της (Facility Management). Μερικές από αυτές παρατίθενται ακολούθως:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN – European Committee for Standardization) «το Facility Management είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών μέσα σε ένα οργανισμό για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες που υποστηρίζουν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των κύριων δραστηριοτήτων του».
Σύμφωνα με τον Διεθνή Σύνδεσμο για την Διαχείριση των Εγκαταστάσεων (IFMA – International Facility Management Association) «το Facility Management είναι ένα επάγγελμα που περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του δομημένου περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση των ανθρώπων, του χώρου, των διαδικασιών και της τεχνολογίας».

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία δραστηριότητα που ενσωματώνει πολλαπλές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα σε ένα κτιριακό σύμπλεγμα. Στο οποίο συνυπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, τα κτίρια και τέλος η τεχνολογία με την όποια μορφή.

   Είναι κοινώς αποδεκτό πως η διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για τον εκάστοτε οργανισμό ή επιχείρηση. Που αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού, του χρόνου και των χρημάτων του σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το βασικό αντικείμενό του, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το οικονομικό ρίσκο που αυτές έχουν.

Τέτοιες υπηρεσίες είναι ο καθαρισμός, η φύλαξη, η τεχνική συντήρηση, η εστίαση κλπ. Με τον όρο Facility Management ορίζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών που συνδυάζει όλες τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες σαν μια λύση.
Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων είναι μία κρίσιμη, στρατηγική επιχειρηματική πρακτική. Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο περίπλοκα κτίρια και εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο και την λειτουργία τους. Η επαγγελματική Διαχείριση Εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την διαχείριση, την συντήρηση και λειτουργία τέτοιων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συνδυάζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της «Professional Facility Services» είμαστε σε θέση να παρέχουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, φροντίζοντας όλες τις ανάγκες μιας εγκατάστασης με ελεγχόμενο και σταθερό κόστος, υποστηρίζοντας τον πελάτη μας ώστε να πετύχει την μέγιστη παραγωγικότητα υλικών και ανθρωπίνων πόρων.
   Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει από απλές εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες πρασίνου, συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.