ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

   Η Professional Facility Services εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απολυμάνσεις) σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

 

   Τα μέχρι τώρα σχόλια των πελατών που μας εμπιστεύονται είναι θετικότατα, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, την αρτιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων που διαθέτουμε, καθώς και το επίπεδο του προσωπικού μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες φέρουν άδεια από το Γενικό Χημείο του κράτους, καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εμπορίου.

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 
 Τα οφέλη του ISO 9001:
 • Αναβαθμίζει την απόδοση σας έχοντας ισχυρή δέσμευση για την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Υψηλά επίπεδα επιτυχίας στο πλαίσιο διαγωνισμού σας σε διεθνή έργα ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο και για την δημιουργία νέων προοπτικών.
 • Ικανοποίηση των πελατών σας.
 • Βελτίωση της θέσης σας στην αγορά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Ουσιαστικές σχέσεις με το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές σας.
 • Μείωση των παγίων και τον εξόδων.
 • Νομική συμμόρφωση μέσω καλύτερης και ποιοτικής φήμης μέσω των πιο αναγνωρισμένων αρχών διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς.
 • Καλύτερη αναγνώριση και έλεγχος των επιχειρηματικών κινδύνων.
 
   Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Φορέα Πιστοποίησης & Ελέγχου  RIG CERT που πιστοποιεί πως η εταιρία μας αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 
   Επίσης η εταιρεία μας εφαρμόζει το ISO 14001:2015, πρόκειται για το διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας συμβάλει στην εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, στην εξοικονόμηση κατανάλωσης των πρώτων υλών και άλλων πόρων, στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αλλά και στη μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας.
 
   Τέλος, η εταιρεία Professional Cleaning Facility Services, εφαρμόζει το πρότυπο ISO 45001:2018, που αφορά τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, περί πρόληψης τραυματισμών και κακής υγείας.