Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία της Professional Facility Services είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της. Η έκφραση της φιλοσοφίας της γίνεται μέσω του εντοπισμού και της επικέντρωσης των ποικίλων αναγκών του πελάτη για τις οποίες παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις.
Έχει αναπτύξει ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: Υπηρεσίες Καθαρισμού, Υπηρεσίες διαχείρισης και άλλες Υπηρεσίες Τεχνικής φύσεως. Παράλληλα με τους συνεργάτες που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να αναλάβει πλήθος άλλων υπηρεσιών.
Στις δεκαετίες παρουσίας της στην αγορά, η Professional Facility Services κατέστη ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών στην Βόρεια Ελλάδα, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με εταιρίες από διάφορους κλάδους.
Στόχος της εταιρίας είναι η εδραίωση της θέσης της στην αγορά της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Κύριο μέλημα μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένοι καίριοι στόχοι της εταιρίας όπως:
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.
  • Εκμηδένιση της πιθανότητας παρουσίασης λαθών που μπορεί να προκύψουν.
  • Διαρκής ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη διεθνώς.
  • Σωστή εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που επιτάσσει το ISO 9001:2015
  • Η εφαρμογή της Ελληνικής και Διεθνούς νομοθεσίας.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στον κλάδο.
Τέλος, οποιαδήποτε ενέργεια που δεν είναι σύμφωνη με την πολιτική της εταιρίας και αποκλίνει από την φιλοσοφία και τους στόχους που έχουν τεθεί, θα διακόπτεται και θα παίρνουν σειρά οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.